Câu hỏi thường gặp - Thiết bị thông minh EasyOn

Giá: Liên hệ (Ngày 23/02/2017).Thiết bị thông minh EasyOn. Địa chỉ: Nhà khách ATS, số 8 Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: 02422462929, 0981772388. Email: contact@softdreams.vn. Câu hỏi thường gặp - Thiết bị thông minh EasyOn

{"Debug":false,"Domain":{"ID":"5b774f30-b8b5-4782-967c-8d5605bfd572","Name":"easyon.vn"},"Domain2":{"ID":null,"Name":"easyon.vn"},"Domain3":{"ID":null,"Name":"easyon.vn"},"Server":{"ID":"8127f4c5-b46a-4140-8691-0b7512671a8d","Name":"TUNG 2","Time":"7/23/2019 12:31:53 PM +07:00"},"Guest":{"ID":"1103112","SessionID":"deoqttx2pp43vu1yuecbd0op","IP":"3.84.139.101","DateCreated":"7/23/2019 12:31:53 PM +07:00","Url":"http://easyon.vn/cau-hoi-thuong-gap","Name":"","Email":"","Tel":"","Address":"","LocationID":"","DateFrom":"","DateTo":""},"Device":{"ID":null,"Code":"desktop","Name":null,"isDesktop":true,"isMobile":false,"isTablet":false,"isTv":false},"OperatingSystem":{"ID":null,"Code":"bot","Name":null,"Version":null},"Browser":{"ID":"591509cf-4d18-4c7c-a21d-4112e1db3191","Code":"Other","Name":"Unknown","isMobile":false,"UserAgent":"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)"},"Site":{"ID":"d40b1825-2073-4937-9b79-c1a46e4bb711","Code":null,"Name":"Thiết bị thông minh EasyOn","Description":"","Logo":"/data/Site/D40B1825-2073-4937-9B79-C1A46E4BB711/Logo.png","Map":"","Image":"/data/Site/D40B1825-2073-4937-9B79-C1A46E4BB711/logo easyon.png","Telephone":"02422462929","Mobile":"0981772388","Fax":"","Email":"contact@softdreams.vn","Address":"Nhà khách ATS, số 8 Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam","Policy":{"Time":false,"TimeWarning":500,"TimeLock":3600},"Taskbar":false,"Watermark":false,"WatermarkText":"","WatermarkColor":"","WatermarkPosition":""},"Template":{"List":[{"ID":"693896d8-a98c-49cd-9862-c7ce5051e438","Name":"easyon.vn","Image":"/data/Template/693896D8-A98C-49CD-9862-C7CE5051E438/Image/Easyon.jpg","Device":{"ID":"65a7b9a5-3559-4319-90ca-d8ff707d29c1","Code":"desktop","Name":"Desktop","isDesktop":true,"isMobile":false,"isTablet":false,"isTv":false}},{"ID":"7c46f44c-6b32-44db-bba7-7c5e022f8dee","Name":"EasyOn Mobile","Image":"","Device":{"ID":"f18f0241-64b4-4dd6-97d5-83784abc518f","Code":"mobile","Name":"Mobile","isDesktop":false,"isMobile":true,"isTablet":false,"isTv":false}}],"ID":"693896d8-a98c-49cd-9862-c7ce5051e438","Name":"easyon.vn","Device":{"isDesktop":true,"isMobile":false,"isTablet":false,"isTv":false}},"Lang":{"ID":"fc213974-6577-46ce-b7db-0ae803bf5d07","Code":"vi","CodeFace":"vi_VN","Name":"Vietnamese","NameLocal":"Tiếng Việt","Image":"/data/Language/vi/Vietnam.png"},"Curr":{"ID":"d850e1aa-852c-437e-a85e-ddf7d3363718","Code":"VND","Name":"Viet Nam Dong","Symbol":"₫"},"Person":{"ID":"","Name":"","Image":"","AccessToken":""},"Org":{"ID":"231a340b-37bf-47b4-a052-d327c42eb833","Code":"","Name":"SoftDreams","Logo":"/data/Organization/231A340B-37BF-47B4-A052-D327C42EB833/Image/Logo.png","Map":"","Image":"","Telephone":"","Mobile":"","Fax":"","Email":"","Address":"","Location":{"ID":null,"Code":null,"Name":null,"NameInter":null,"CodeExt":null,"CodeTel":null},"Active":true},"User":{"ID":null,"Name":null,"Image":null},"Version":{"Dictionary":548949857,"Plugin":569667704,"Template":614705063},"Feature":{"ID":"d3811928-8bda-460c-8758-0eeb267531e4","Code":"Guest/Service","Name":"Dịch vụ","ParamID":"","ParamCode":"","ParamName":"","ParamValue":"","ParamValueID":"","DetailID":"20947644-5039-42df-be1d-c9783b793498","DetailName":"cau-hoi-thuong-gap","AppRoleID":""},"Process":{"ID":4498935,"Time":"0001-01-01T00:00:00"},"Facebook":{"AppID":"","AppName":"","AppVersion":"","AppUrl":"","PageID":"","PageName":"","PageUrl":"","GroupID":"","GroupName":"","GroupUrl":""},"Twitter":{"ID":"","Name":"","Url":"","TweetID":""},"Google":{"SiteVerification":"8I-GiHFzTTVnlbQ-3L5iY0d1X_gQngQd0oeEBoM13Tc","AnalyticsTrackingID":"UA-46851710-7","Name":"EasyOn","Url":""},"Page":{"Type":"Product","Title":"Câu hỏi thường gặp - Thiết bị thông minh EasyOn","Description":"Giá: Liên hệ (Ngày 23/02/2017).Thiết bị thông minh EasyOn. Địa chỉ: Nhà khách ATS, số 8 Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: 02422462929, 0981772388. Email: contact@softdreams.vn. Câu hỏi thường gặp - Thiết bị thông minh EasyOn","Keywords":"","Image":"http://easyon.vn/data/Site/D40B1825-2073-4937-9B79-C1A46E4BB711/logo easyon.png?w=600","SchemaUrl":"{Feature}/[Param]/{Detail}.{FileExt}","Feature":["Guest/Intro","Guest/Service/Hot","Guest/Service/Same","Guest/Service/Detail","Guest/Menu"]},"Panel":{"List":[{"ID":"be85250b-a7f7-4821-9d1b-1ca842a16a9f","Panel":{"ID":"767bb6cb-39df-408d-b778-6f00039315ad"},"Width":-2,"Height":-1,"Left":0,"Top":-1,"zIndex":1,"Css":{"Width":"calc(100%)","Height":"auto","Top":"","Left":"0px"},"Feature":["Guest/Intro"]},{"ID":"6b57f3d8-7279-4923-8d0b-6b5fe6ec6219","Panel":{"ID":"ccc6b351-ae6c-4cdf-be96-587c08a71446"},"Width":-2,"Height":-1,"Left":0,"Top":100,"zIndex":1,"Css":{"Width":"calc(100%)","Height":"auto","Top":"100px","Left":"0px"},"Feature":["Guest/Service/Hot","Guest/Service/Same","Guest/Service/Detail"]},{"ID":"6a42b553-f341-4264-a098-91509357049e","Panel":{"ID":"12350503-8b0b-40b8-bc2b-c940ae59c29e"},"Width":-2,"Height":100,"Left":0,"Top":0,"zIndex":10,"Css":{"Width":"calc(100%)","Height":"100px","Top":"0px","Left":"0px"},"Feature":["Guest/Menu"]}]},"Data":{"Cart":{"List":[],"Page":{}},"Ads":{"List":[]},"Stat":{"TotalProduct":8,"TotalService":3,"TotalTours":0,"TotalNews":16},"Parameter":{"List":[{"ID":"8f83ffd6-b924-42b5-bded-e72c83049b9b","Code":"Scope","Name":"Lĩnh vực","NameUrl":"linh-vuc"},{"ID":"1c051ccc-9ee4-468e-bb9a-2214fe950769","Code":"Group","Name":"Nhóm","NameUrl":"nhom"},{"ID":"6fb720ed-8c09-4b98-afda-9f04a7813a1b","Code":"Kind","Name":"Loại","NameUrl":"loai"},{"ID":"5b407d2e-7c55-48c4-b056-58e429f4dd06","Code":"Brand","Name":"Thương hiệu","NameUrl":"thuong-hieu"},{"ID":"915c3f0b-7371-4a8d-abe9-54e7ab00d3f1","Code":"PriceMin","Name":"Giá tối thiểu","NameUrl":"gia-toi-thieu"},{"ID":"d446c6a2-fb09-4266-9ee7-167e56251ecf","Code":"PriceMax","Name":"Giá tối đa","NameUrl":"gia-toi-da"},{"ID":"895464ad-4c35-4559-a7c9-63275316e7aa","Code":"Code","Name":"Mã","NameUrl":"ma"},{"ID":"051c5dfb-fb36-4427-9646-6bf2bb7dddac","Code":"Name","Name":"Tên","NameUrl":"ten"},{"ID":"ecc6d3f2-7e70-4617-a711-a3771c4318b4","Code":"Content","Name":"Nội dung","NameUrl":"noi-dung"},{"ID":"343c8801-84a8-4cec-a932-5f7594d25643","Code":"Page","Name":"Trang","NameUrl":"trang"},{"ID":"02e99966-c4ab-4106-aa67-34cd2870decf","Code":"Template","Name":"Template","NameUrl":"template"},{"ID":"6984eba9-22e4-4aca-818c-cf2b076b3bb7","Code":"Departure","Name":"Departure","NameUrl":"departure"},{"ID":"3d41df68-0b46-455a-bd72-f79e0c8b2434","Code":"Destination","Name":"Destination","NameUrl":"destination"}]},"Intro":{"List":[{"ID":"5487553e-67ab-49ad-9033-d64a7b7cfdb5","Code":"","Name":"Về chúng tôi","Image":"","Summary":"","Description":"<h3>VỀ CH&Uacute;NG T&Ocirc;I</h3>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p><strong>EasyOn</strong>&nbsp;l&agrave; một sản phẩm của C&ocirc;ng ty Cổ phần điện tử ứng dụng&nbsp;<strong>ICES</strong>&nbsp;(gọi tắt l&agrave; ICES).&nbsp;<br />\n<br />\nLĩnh vực hoạt động của&nbsp;<strong>ICES</strong>&nbsp;l&agrave; nghi&ecirc;n cứu, sản xuất v&agrave; ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng minh phục vụ cho đời sống v&agrave; sản xuất.&nbsp;<br />\n<br />\nVới phương ch&acirc;m &ldquo;<strong>Make IT Simple</strong>&rdquo; (Đơn giản h&oacute;a c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin),&nbsp;<strong>ICES</strong>&nbsp;lu&ocirc;n kh&ocirc;ng ngừng nghi&ecirc;n cứu, ph&aacute;t triển v&agrave; triển khai c&aacute;c dịch vụ c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin &amp; sản phẩm th&ocirc;ng minh nhằm mang lại lợi &iacute;ch tối đa cho rộng r&atilde;i kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; người ti&ecirc;u d&ugrave;ng Việt Nam, vươn xa tiếp cận thị trường to&agrave;n cầu.</p>\n","Url":"http://easyon.vn/gioi-thieu/ve-chung-toi","Menu":false,"Selected":false},{"ID":"6635fb82-9355-4f95-a84b-bba8907f886b","Code":"","Name":"Tại sao lại là EasyOn?","Image":"","Summary":"","Description":"<h3>TẠI SAO LẠI L&Agrave; EASYON?</h3>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<h3>Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n đổi mới</h3>\n\n<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i coi Đổi mới l&agrave; đ&ograve;n bẩy của sự ph&aacute;t triển c&ocirc;ng ty nhằm tạo ra c&aacute;c sản phẩm với gi&aacute; trị kh&aacute;c biệt v&agrave; c&aacute;c giải ph&aacute;p ph&ugrave; hợp nhu cầu sử dụng của kh&aacute;ch h&agrave;ng. EasyOn lu&ocirc;n cập nhật những ứng dụng c&ocirc;ng nghệ mới để n&acirc;ng cấp sản phẩm ng&agrave;y một tốt hơn mang đến cuộc sống tiện nghi hơn cho kh&aacute;ch h&agrave;ng của m&igrave;nh.</p>\n\n<h3>Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n hướng về kh&aacute;ch h&agrave;ng</h3>\n\n<p>Sản phẩm nh&agrave; th&ocirc;ng minh EasyOn của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; được nghi&ecirc;n cứu v&agrave; sản xuất nhằm mang đến cuộc sống tiện nghi cho đ&ocirc;ng đảo người ti&ecirc;u d&ugrave;ng với những t&iacute;nh năng ưu việt nhất. Dễ d&agrave;ng lắp đặt, dễ d&agrave;ng sử dụng v&agrave; mang lại nhiều lợi &iacute;ch ch&iacute;nh l&agrave; những điều ch&uacute;ng t&ocirc;i mong muốn kh&aacute;ch h&agrave;ng nhận được khi sử dụng sản phẩm EasyOn.</p>\n","Url":"http://easyon.vn/gioi-thieu/tai-sao-lai-la-easyon","Menu":false,"Selected":false},{"ID":"180708f1-b3b6-4db1-b4b3-df0c34dfecf7","Code":"","Name":"Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi","Image":"","Summary":"","Description":"<h3>TẦM NH&Igrave;N</h3>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>Bằng đam m&ecirc; c&ocirc;ng nghệ, khao kh&aacute;t s&aacute;ng tạo v&agrave; vươn tới sự ho&agrave;n hảo, ICES phấn đấu trở th&agrave;nh c&ocirc;ng ty h&agrave;ng đầu Việt Nam về cung cấp c&aacute;c dịch vụ c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin &amp; sản phẩm c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng minh phục vụ đời sống v&agrave; sản xuất.</p>\n\n<h3>SỨ MỆNH.</h3>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>Trở th&agrave;nh đối t&aacute;c được lựa chọn v&agrave; tin cậy của kh&aacute;ch h&agrave;ng nhờ khả năng cung cấp c&aacute;c sản phẩm &amp; dịch vụ c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin đa dạng v&agrave; ưu việt dựa tr&ecirc;n cơ sở lu&ocirc;n coi kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; trọng t&acirc;m. Tạo dựng m&ocirc;i trường l&agrave;m việc tốt nhất cho nh&acirc;n vi&ecirc;n với nhiều cơ hội ph&aacute;t triển năng lực, thăng tiến v&agrave; tạo dựng sự nghiệp th&agrave;nh đạt.</p>\n\n<h3>GI&Aacute; TRỊ CỐT L&Otilde;I.</h3>\n\n<p><br />\n<strong>INNOVATION (Đổi mới)</strong></p>\n\n<p>ICES coi sự Đổi mới l&agrave; đ&ograve;n bẩy của sự ph&aacute;t triển c&ocirc;ng ty, nhằm tạo ra những gi&aacute; trị kh&aacute;c biệt v&agrave; bản sắc ri&ecirc;ng trong mỗi sản phẩm &amp; dịch vụ; khuyến kh&iacute;ch đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n lu&ocirc;n t&igrave;m t&ograve;i, s&aacute;ng tạo ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, c&ocirc;ng nghệ mới v&agrave;o quản l&yacute;, sản xuất n&acirc;ng cao chất lượng sản phẩm &amp; dịch vụ.</p>\n\n<p><br />\n<strong>UNIVERSALIZE (Phổ cập h&oacute;a)</strong></p>\n\n<p>ICES lu&ocirc;n coi trọng kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; đặt lợi &iacute;ch của kh&aacute;ch h&agrave;ng l&ecirc;n h&agrave;ng đầu; từ đ&oacute; c&ocirc;ng ty đề cao việc phục vụ c&aacute;c sản phẩm &amp; dịch vụ tới rộng r&atilde;i người ti&ecirc;u d&ugrave;ng, đa dạng đối tượng kh&aacute;ch h&agrave;ng, nhằm mang đến cho họ những gi&aacute; trị thực thụ của cuộc sống ứng dụng c&ocirc;ng nghệ.</p>\n\n<p><br />\n<strong>PRESTIGE (Uy t&iacute;n)</strong></p>\n\n<p>ICES lu&ocirc;n tập trung v&agrave;o chất lượng sản phẩm dịch vụ, với l&ograve;ng đam m&ecirc; v&agrave; kh&aacute;t khao vươn l&ecirc;n tầm cao mới ICES lu&ocirc;n tạo ra c&aacute;c sản phẩm bằng tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; t&acirc;m huyết. X&acirc;y dựng chữ T&Iacute;N song h&agrave;nh c&ugrave;ng với chất lượng sản phẩm lu&ocirc;n được đảm bảo.</p>\n","Url":"http://easyon.vn/gioi-thieu/tam-nhin-su-menh-gia-tri-cot-loi","Menu":false,"Selected":false}]},"ServiceHot":{"List":[{"ID":"ad251c5a-ecfd-4e2d-a30d-b5d955646851","Code":"","Name":"Câu hỏi thường gặp","NameUrl":"cau-hoi-thuong-gap","Image":"","Price":0.0,"PriceDate":"2/23/2017 3:54:15 PM +00:00","Summary":"","Url":"http://easyon.vn/cau-hoi-thuong-gap","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"20947644-5039-42df-be1d-c9783b793498"},"itemtype":"http://schema.org/Product"},{"ID":"1b7b76d0-ce3a-43a5-ad34-822c9acc099b","Code":"","Name":"Chính sách bảo hành","NameUrl":"chinh-sach-bao-hanh","Image":"","Price":0.0,"PriceDate":"2/23/2017 3:55:00 PM +00:00","Summary":"","Url":"http://easyon.vn/chinh-sach-bao-hanh","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"1fb2a741-ceeb-4793-a5f3-641cf8d88917"},"itemtype":"http://schema.org/Product"},{"ID":"b176840e-3563-4851-a3aa-b45e4f73b75c","Code":"","Name":"Tài liệu hướng dẫn","NameUrl":"tai-lieu-huong-dan","Image":"","Price":0.0,"PriceDate":"2/23/2017 3:44:22 PM +00:00","Summary":"","Url":"http://easyon.vn/tai-lieu-huong-dan","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"3780c0f8-e9bd-473b-847f-6b2f376bdb28"},"itemtype":"http://schema.org/Product"}],"Page":{"Current":1,"Count":1,"Size":20,"ItemCount":3},"Promotion":{"List":[]}},"ServiceSame":{"List":[{"ID":"1b7b76d0-ce3a-43a5-ad34-822c9acc099b","Code":"","Name":"Chính sách bảo hành","NameUrl":"chinh-sach-bao-hanh","Image":"","Price":0.0,"PriceDate":"2/23/2017 3:55:00 PM +00:00","Summary":"","Url":"http://easyon.vn/chinh-sach-bao-hanh","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"1fb2a741-ceeb-4793-a5f3-641cf8d88917"},"DateCreated":"2/23/2017 3:54:59 PM +07:00","DateEdit":"2/23/2017 3:54:59 PM +07:00","itemtype":"http://schema.org/Product"},{"ID":"b176840e-3563-4851-a3aa-b45e4f73b75c","Code":"","Name":"Tài liệu hướng dẫn","NameUrl":"tai-lieu-huong-dan","Image":"","Price":0.0,"PriceDate":"2/23/2017 3:44:22 PM +00:00","Summary":"","Url":"http://easyon.vn/tai-lieu-huong-dan","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"3780c0f8-e9bd-473b-847f-6b2f376bdb28"},"DateCreated":"2/23/2017 3:44:21 PM +07:00","DateEdit":"2/23/2017 3:49:34 PM +07:00","itemtype":"http://schema.org/Product"}],"Page":{"Current":1,"Count":1,"Size":20,"ItemCount":2},"Filter":{"Detail":{"ID":"20947644-5039-42df-be1d-c9783b793498"},"Group":{"ID":""},"Kind":{"ID":""},"Brand":{"ID":""},"PriceMin":0,"PriceMax":0,"Code":"","Name":"","Content":""},"Promotion":{"List":[]}},"ServiceDetail":{"Detail":{"ID":"ad251c5a-ecfd-4e2d-a30d-b5d955646851","Code":"","Name":"Câu hỏi thường gặp","Image":"","Summary":"","Description":"<h4><a>Nh&agrave; t&ocirc;i x&acirc;y đ&atilde; l&acirc;u, b&acirc;y giờ t&ocirc;i muốn n&acirc;ng cấp hệ thống nh&agrave; th&ocirc;ng minh th&igrave; thế n&agrave;o, c&oacute; phải đi lạ hệ thống d&acirc;y hay đục tường kh&ocirc;ng?</a></h4>\n\n<p>C&ocirc;ng tắc th&ocirc;ng minh của EasyOn được thiết kế d&agrave;nh cho cả nh&agrave; cũ lẫn nh&agrave; mới n&ecirc;n bạn kh&ocirc;ng phải đục tường đi d&acirc;y lại m&agrave; tận dụng hệ thống đường d&acirc;y điện sẵn c&oacute; trong nh&agrave;.&nbsp;<br />\nBạn chỉ cần thay thế c&aacute;c c&ocirc;ng tắc, ổ cắm điện cũ bằng c&ocirc;ng tắc, ổ cắm điện th&ocirc;ng minh EasyOn.<br />\nSở dĩ EasyOn l&agrave;m được điều đ&oacute; l&agrave; bởi tất cả c&aacute;c thiết bị th&ocirc;ng minh đều sử dụng c&ocirc;ng nghệ kết nối kh&ocirc;ng d&acirc;y. Do vậy khi triển khai hệ thống nh&agrave; th&ocirc;ng minh EasyOn, kiến tr&uacute;c trong căn nh&agrave; bạn kh&ocirc;ng hề thay đổi.</p>\n\n<h4><a>Mất bao l&acirc;u thời gian cho việc lắp đặt hệ thống nh&agrave; th&ocirc;ng minh?</a></h4>\n\n<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; một quy tr&igrave;nh chuẩn cho việc cung cấp dịch vụ, Th&ocirc;ng thường qu&aacute; tr&igrave;nh lắp đặt hệ thống của ch&uacute;ng t&ocirc;i chia l&agrave;m 2 giai đoạn:<br />\n1. Tư vấn &amp; thiết kế dự &aacute;n:&nbsp;<br />\nGiai đoạn n&agrave;y ch&uacute;ng t&ocirc;i v&agrave; bạn sẽ b&agrave;n bạc cụ thể để x&aacute;c định nhu cầu thực tế v&agrave; đồng thời x&aacute;c định một khoản ng&acirc;n s&aacute;ch ước lượng cho việc đầu tư.&nbsp;Sau khi c&oacute; số liệu cụ thể ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tiến h&agrave;nh ph&acirc;n t&iacute;ch kỹ thuật v&agrave; đưa ra phương &aacute;n tối ưu v&agrave; ph&ugrave; hợp với ng&acirc;n s&aacute;ch của bạn.Thời gian : từ 1-3 ng&agrave;y<br />\n2. Thực hiện dự &aacute;n:&nbsp;<br />\nThi c&ocirc;ng; Lắp đặt v&agrave; Lập tr&igrave;nh t&iacute;ch hợp hệ thống, chạy thử nghiệm, đ&agrave;o tạo v&agrave; chuyển giao.Thời gian : từ 3-5 ng&agrave;y</p>\n\n<h4><a>Trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng sản phẩm, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nhận được sự hỗ trợ từ EasyOn kh&ocirc;ng?</a></h4>\n\n<p>Quy tr&igrave;nh cung cấp dịch vụ của ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng chỉ dừng lại ở việc lắp đặt, ho&agrave;n thiện v&agrave; b&agrave;n giao hệ thống.<br />\nViệc bảo h&agrave;nh, bảo tr&igrave; v&agrave; n&acirc;ng cấp lu&ocirc;n được đảm bảo.<br />\nTrong suốt v&ograve;ng đời sản phẩm m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; trang bị cho bạn, bất kể khi n&agrave;o bạn cần được sự hỗ trợ, tư vấn, n&acirc;ng cấp hệ thống ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n sẳn s&agrave;ng phục vụ.</p>\n\n<h4><a>Ban đầu t&ocirc;i chỉ đầu tư hệ thống chiếu s&aacute;ng th&ocirc;ng minh. Nhưng sau n&agrave;y t&ocirc;i c&oacute; thể trang bị th&ecirc;m c&aacute;c hệ thống kh&aacute;c như hệ thống tưới nước tự động, hệ thống điều khiển điều h&ograve;a, n&oacute;ng lạnh&hellip; th&igrave; c&oacute; cần phải thay đổi hệ thống hiện c&oacute; kh&ocirc;ng?</a></h4>\n\n<p>Trong tất cả c&aacute;c giải ph&aacute;p đ&atilde; tư vấn v&agrave; triển khai cho kh&aacute;ch h&agrave;ng EasyOn lu&ocirc;n ch&uacute; trọng đến khả năng mở rộng hệ thống trong tương lai. V&igrave; vậy bất cứ thời điểm n&agrave;o bạn ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể y&ecirc;u cầu ch&uacute;ng t&ocirc;i n&acirc;ng cấp th&ecirc;m một hoặc to&agrave;n diện hệ thống nh&agrave; th&ocirc;ng minh của bạn để đ&aacute;p ứng c&aacute;c tiện &iacute;ch cuộc sống ng&agrave;y c&agrave;ng thay đổi.</p>\n\n<h4><a>T&ocirc;i đang sở hữu một căn biệt thự s&acirc;n vườn c&oacute; 2 tầng rộng khoảng 500m2, hiện tại mỗi buổi chiều t&ocirc;i phải đi một v&ograve;ng để mở đ&egrave;n ở c&aacute;c khu vực : Tr&ecirc;n lầu, h&agrave;nh lang, ngo&agrave;i s&acirc;n vườn. Trước khi đi ngủ t&ocirc;i phải đi lại một v&ograve;ng để kiểm tra v&agrave; tắt hết c&aacute;c đ&egrave;n kh&ocirc;ng cần thiết. EasyOn c&oacute; giải ph&aacute;p n&agrave;o để đ&aacute;p ứng việc tắt mở đ&egrave;n chiếu s&aacute;ng của gia đ&igrave;nh t&ocirc;i cho thuận tiện hơn kh&ocirc;ng ?</a></h4>\n\n<p>Kh&ocirc;ng chỉ khi ở nh&agrave; m&agrave; ngay cả khi đang ở ngo&agrave;i đường, ở cơ quan, hay khi ở bất kỳ nơi n&agrave;o tr&ecirc;n thế giới m&agrave; truy cập được Internet (wifi/ 3G /4G) bạn đều c&oacute; thể điều khiển chiếu s&aacute;ng từng vị tr&iacute; cho to&agrave;n bộ căn nh&agrave; của bạn.Kh&ocirc;ng những vậy với giao diện trực quan tr&ecirc;n Smart phone, Tablet bạn ho&agrave;n to&agrave;n kiểm so&aacute;t v&agrave; tương t&aacute;c 2 chiều theo thời gian thực từng b&oacute;ng đ&egrave;n.Ngo&agrave;i ra bạn c&ograve;n c&oacute; thể lập những kịch bản cho từng ngữ cảnh sinh hoạt kh&aacute;c nhau, hệ thống sẽ ghi nhớ v&agrave; l&agrave;m theo kịch bản do ch&iacute;nh bạn đạo diễn, v&iacute; dụ : Từ 6h chiều tất cả c&aacute;c đ&egrave;n h&agrave;nh lang đều mở s&aacute;ng, đ&egrave;n s&acirc;n vườn mở s&aacute;ng đến 9h tối c&aacute;c đ&egrave;n tr&ecirc;n đều tắt trừ đ&egrave;n chiếu s&aacute;ng ở cổng r&agrave;o&hellip;v/v&hellip;, hơn thế nữa l&agrave; bạn c&oacute; thể trang bị những bộ cảm biến &aacute;nh s&aacute;ng để hệ thống tự nhận biết trời s&aacute;ng hay tối m&agrave; tự động bật, tắt đ&egrave;n theo c&agrave;i đặt của bạn.</p>\n\n<h4><a>Như c&aacute;c bạn c&oacute; n&oacute;i, sản phẩm của c&aacute;c bạn c&oacute; khả tăng tự động &ldquo;học&rdquo; v&agrave; &ldquo;thấu hiểu&rdquo;, vậy cụ thể l&agrave; g&igrave;?</a></h4>\n\n<p>EasyOn kh&ocirc;ng chỉ dừng lại ở việc hoạt động cứng nhắc theo những g&igrave; chủ nh&acirc;n lập tr&igrave;nh sẵn, ch&uacute;ng t&ocirc;i ph&aacute;t triển sản phẩm theo hướng th&ocirc;ng minh thực sự, cụ thể l&agrave; sau một thời gian hoạt động, căn cứ v&agrave;o th&oacute;i quen của bạn EasyOn sẽ đưa ra nhưng gợi &yacute; cho bạn về việc sử dụng c&aacute;c thiết bị điện. V&iacute; dụ như, bạn thường c&oacute; th&oacute;i quen bật n&oacute;ng lạnh trước khi đi l&agrave;m về l&uacute;c 6h chiều, nhưng h&ocirc;m nay, bạn về nh&agrave; sớm từ 5h chiều, EasyOn sẽ căn cứ v&agrave;o sự dịch chuyển của bạn để đưa ra gợi &yacute; cho bạn c&oacute; bật n&oacute;ng lạnh lu&ocirc;n hay kh&ocirc;ng.</p>\n\n<h4><a>T&ocirc;i muốn biết t&iacute;nh năng cảnh bảo an to&agrave;n của EasyOn?</a></h4>\n\n<p>Hệ thống EasyOn c&oacute; t&iacute;nh năng cảm biết nhiệt độ v&agrave; sự biến đổi bất thường của điện năng, khi ph&aacute;t hiện bất thường như nhiệt độ tăng cao hay hi&ecirc;n tượng chập điện, ch&aacute;y nố, EasyOn sẽ b&aacute;o động cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong gia đ&igrave;nh theo c&aacute;c kịch bản v&agrave; cấp độ an ninh kh&aacute;c nhau th&ocirc;ng qua c&aacute;c phương tiện như: ngắt điện to&agrave;n bộ hệ thống, nhắn tin hay tự k&iacute;ch hoạt cuộc gọi thoại đến c&aacute;c số m&aacute;y điện thoại định trước (th&agrave;nh vi&ecirc;n gia đ&igrave;nh, chốt d&acirc;n ph&ograve;ng, c&ocirc;ng an, cứu hỏa&hellip;.) nhằm đảm bảo an to&agrave;n cho ng&ocirc;i nh&agrave;, sức khỏe v&agrave; t&iacute;nh mạng của chủ nh&acirc;n. Tất cả c&aacute;c thiết bị đều c&oacute; thể kết nối với nhau th&ocirc;ng qua bộ điều khiển trung t&acirc;m để thống nhất c&aacute;c kịch bản hoạt động một c&aacute;ch th&ocirc;ng minh v&agrave; linh hoạt dựa v&agrave;o th&oacute;i quen, nhu cầu sinh hoạt của từng th&agrave;nh vi&ecirc;n trong nh&agrave;.</p>\n\n<h4><a>Ngo&agrave;i t&ocirc;i ra, hiện gia đ&igrave;nh t&ocirc;i c&ograve;n c&oacute; bố mẹ, vợ, con nhỏ v&agrave; người gi&uacute;p việc đều kh&ocirc;ng r&agrave;nh về c&ocirc;ng nghệ, liệu hệ thống nh&agrave; th&ocirc;ng minh c&oacute; g&acirc;y kh&oacute; khăn trong sinh hoạt hằng ng&agrave;y kh&ocirc;ng?</a></h4>\n\n<p>Với hệ thống nh&agrave; th&ocirc;ng minh do EasyOn thiết kế v&agrave; lắp đặt bạn kh&ocirc;ng phải đắn đo v&igrave; điều n&agrave;y v&igrave; thực tế c&aacute;c thiết bị th&ocirc;ng minh c&ugrave;ng với c&aacute;c ngữ cảnh được lập tr&igrave;nh sẵn gi&uacute;p sinh hoạt của bạn v&agrave; gia đ&igrave;nh bạn trở n&ecirc;n đơn giản hơn một căn nh&agrave; kh&ocirc;ng được trang bị hệ thống n&agrave;y. Ngo&agrave;i ra, hệ thống nh&agrave; th&ocirc;ng minh EasyOn ngo&agrave;i t&iacute;nh năng điều khiển th&ocirc;ng qua c&aacute;c thiết bị cầm tay th&igrave; bạn ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể sử dụng cơ học như c&aacute;c thiết bị điện th&ocirc;ng thường kh&aacute;c v&agrave; chắc chắn kh&ocirc;ng g&acirc;y bất kỳ sự bất tiện n&agrave;o cho gia đ&igrave;nh của bạn</p>\n\n<h4><a>Hệ thống nh&agrave; th&ocirc;ng minh EasyOn c&oacute; ti&ecirc;u tốn điện năng nhiều hơn c&aacute;c thiết bị điện th&ocirc;ng thường kh&ocirc;ng?</a></h4>\n\n<p>Thực tế hệ thống điện nh&agrave; th&ocirc;ng minh đ&ograve;i hỏi phải lắp đặt th&ecirc;m thiết bị tuy nhi&ecirc;n điều n&agrave;y gi&uacute;p ch&uacute;ng ta kiểm so&aacute;t hiệu quả hơn việc sử dụng điện năng. Hệ thống sử dụng c&aacute;c cảm biến v&agrave; hoạt động theo c&aacute;c kịch bản th&ocirc;ng minh gi&uacute;p tối ưu h&oacute;a hoạt động của c&aacute;c thiết bị điện trong nh&agrave; bạn như: Đ&egrave;n chiếu s&aacute;ng, điều h&ograve;a, b&igrave;nh n&oacute;ng lạnh, bơm nước&hellip;v/v. Hệ thống sẽ chỉ k&iacute;ch hoạt c&aacute;c thiết bị đ&oacute; khi bạn c&oacute; nhu cầu sử dụng v&agrave; tự động tắt khi bạn kh&ocirc;ng sử dụng ch&uacute;ng, đồng thời việc n&agrave;y c&ograve;n gi&uacute;p tăng tuổi thọ của c&aacute;c thiết bị sử dụng điện trong nh&agrave; bạn đối với c&aacute;c thiết bị được sản xuất c&oacute; giới hạn số lần/giờ hoạt động.</p>\n\n<h4><a>T&ocirc;i muốn đầu tư hệ thống thiết bị cho ng&ocirc;i nh&agrave; th&ocirc;ng minh, tuy nhi&ecirc;n t&ocirc;i đang lo ngại về vấn đề sức khỏe khi thiết bị kh&ocirc;ng d&acirc;y trong nh&agrave; qu&aacute; nhiều, s&oacute;ng của c&aacute;c thiết bị n&agrave;y c&oacute; g&acirc;y ảnh hưởng đến sức khỏe kh&ocirc;ng ?</a></h4>\n\n<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i khẳng định c&aacute;c thiết bị cho hệ thống nh&agrave; th&ocirc;ng minh kh&ocirc;ng g&acirc;y ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn v&agrave; gia đ&igrave;nh bạn l&agrave; bởi hệ thống nh&agrave; th&ocirc;ng minh EasyOn sử dụng ch&iacute;nh s&oacute;ng wifi c&oacute; sẵn, v&agrave; sẽ kh&ocirc;ng l&agrave;m thay đổi bất cứ điều g&igrave; trong ng&ocirc;i nh&agrave; của bạn.</p>\n","Price":0.0,"PriceDate":"2/23/2017 3:54:15 PM +00:00","PriceRemark":"","Group":{"ID":"","Name":""},"Url":"http://easyon.vn/cau-hoi-thuong-gap","Unit":{"ID":"","Name":""},"ViewCount":413,"UsedCount":0,"Product":{"ID":"20947644-5039-42df-be1d-c9783b793498"},"itemtype":"http://schema.org/Product"},"Group":[],"Kind":[],"Brand":[],"Gallery":[],"Description":[],"Comment":[],"Promotion":{"List":[]}},"Menu":{"List":[{"ID":"b74f84c9-c10a-4a2c-89f8-51874e832004","Code":"Homepage","Name":"Trang chủ","Image":"","Url":"http://easyon.vn/trang-chu"},{"ID":"0151fc87-57a8-49aa-8fc8-2d861b189e5b","Code":"Guest/Intro","Name":"Giới thiệu","Image":"","Url":"http://easyon.vn/gioi-thieu"},{"ID":"be5c73ee-3228-4c41-b69d-a9f4b9c5c548","Code":"Guest/Product","Name":"Sản phẩm","Image":"","Url":"http://easyon.vn/san-pham"},{"ID":"f406b28b-8a80-4c29-aa76-4f058b22bcaf","Code":"Guest/News","Name":"Tin tức","Image":"","Url":"http://easyon.vn/tin-tuc"},{"ID":"d3811928-8bda-460c-8758-0eeb267531e4","Code":"Guest/Service","Name":"Dịch vụ","Image":"","Url":"http://easyon.vn/dich-vu"},{"ID":"4e4de67e-eedd-4e07-946b-eecb4533734d","Code":"Guest/Contact","Name":"Liên hệ","Image":"","Url":"http://easyon.vn/lien-he"}]}},"TestSpeed":[{"Name":"Connect Database","Time":0,"TimeBegin":636994819123957311,"TimeEnd":636994819123957311},{"Name":"Guest","Time":0,"TimeBegin":636994819139108124,"TimeEnd":636994819139108124},{"Name":"Page","Time":0,"TimeBegin":636994819139108124,"TimeEnd":636994819139108124},{"Name":"Guest/Intro","Time":39928,"TimeBegin":636994819139258258,"TimeEnd":636994819139298186},{"Name":"Guest/Service/Hot","Time":150112,"TimeBegin":636994819139298186,"TimeEnd":636994819139448298},{"Name":"Guest/Service/Same","Time":179889,"TimeBegin":636994819139448298,"TimeEnd":636994819139628187},{"Name":"Guest/Service/Detail","Time":190017,"TimeBegin":636994819139628187,"TimeEnd":636994819139818204},{"Name":"Guest/Menu","Time":39966,"TimeBegin":636994819139818204,"TimeEnd":636994819139858170},{"Name":"Guest/Intro Html","Time":0,"TimeBegin":636994819139858170,"TimeEnd":636994819139858170},{"Name":"Guest/Service/Hot Html","Time":0,"TimeBegin":636994819139858170,"TimeEnd":636994819139858170},{"Name":"Guest/Service/Same Html","Time":0,"TimeBegin":636994819139858170,"TimeEnd":636994819139858170},{"Name":"Guest/Service/Detail Html","Time":0,"TimeBegin":636994819139858170,"TimeEnd":636994819139858170},{"Name":"Guest/Menu Html","Time":0,"TimeBegin":636994819139858170,"TimeEnd":636994819139858170}]}